VEML6070-Breakout

Breakout mit Vishay VEML6070 UV Lichtsensor.

VEML6070-Breakout

Features

  • Vishay VEML6070 Light Sensor
  • Detects UV light
  • TWI/I2C Interface (address 0x38 and 0x39)
  • 3.3V - 5V Power Supply and Logic Level

Shop

Dokumente